This project is read-only.

Elements-test V1-fix (v3)

Rating: No reviews yet
Downloads: 515
Released: Apr 16, 2010
Updated: Apr 16, 2010 by thanhnhi4pt
Dev status: Stable Help Icon

Recommended Download

Application EL-fixv3-thucuoi.rar
application, 1348K, uploaded Apr 16, 2010 - 515 downloads

Release Notes

Là EL test được fix tiếp theo bản fix V2, tạm gọi đây là bản fix V3 của ELtest

Vấn đề được fix trong bản này:

Lỗi hiển thị hình thú cưỡi Đơn nhân kỵ phi long tại thiên , lỗi này nếu chưa fix khiến người chơi khi cưỡi thú trở nên tàng hình đối với người chơi khác.

Reviews for this release

No reviews yet for this release.