This project is read-only.

Elements-test V1-fix (v2)

Rating: No reviews yet
Downloads: 28
Released: Apr 14, 2010
Updated: Apr 14, 2010 by thanhnhi4pt
Dev status: Stable Help Icon

Recommended Download

Application Elements-test V1-fix (v2)
application, 1350K, uploaded Apr 14, 2010 - 28 downloads

Release Notes

Là EL test được fix tiếp theo bản fix V1, tạm gọi đây là bản fix V2 của ELtest

Trong bản fix này EL được fix thêm vụ Quest, Quest chỉnh sửa đúng theo bản 1.2.4 của Tru tiên Việt Nam

Reviews for this release

No reviews yet for this release.